Hóa chất dùng cho máy sinh hóa

Mã SP: HCSH

Call: 0988.557.229

Glucose GOP/PAP Stable liquid 1x 120r

Creatinin 2 x 250ml

Urea UV stable liquid 1x 120ml

GPT/ALT stable liquid 1x 120ml

GOT/AST stable liquid 1x 120ml

Bilirubin T 2x 125ml

Bilirubin D 2x 125ml

Triglycerirt PAP liquid single reagent 1x 120ml

Cholesterol PAP monor stable liquid 1x 120ml

Acid uric stable liquid 1x 120ml

Total Protein serum 1x 120ml

Hóa chất sinh hóa

Hóa chất sinh hóa